Νομικά και δικαστικά έγγραφα-πιστές μεταφράσεις νομικών εγγράφων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στις πιστές μεταφράσεις νομικών εγγράφων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι οποίες ανατίθενται μόνο σε επαγγελματίες νομικούς, καθώς και σε επαγγελματίες νομικούς μεταφραστές και επιμελητές εξειδικευμένους στον τομέα αυτό. Η πολυετής πείρα μας στον τομέα αυτό μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε νομικές μεταφράσεις άριστης ποιότητας σε κάθε περίπτωση. Η τεχνογνωσία μας προέρχεται από την εκτενή εργασία μας επαγγελματίες του κλάδου. Εκπονούμε νομικές μεταφράσεις για:

 • νομικές εταιρείες

 • νομικά τμήματα εταιρικών ομίλων

 • δικηγορικά γραφεία

 • δικηγόρους και επαγγελματίες νομικούς

 • ιδιώτες

από όλον τον κόσμο, οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι τα νομικά τους έγγραφα θα ανατεθούν σε εξειδικευμένους και πεπειραμένους μεταφραστές. Στις νομικές μεταφραστικές υπηρεσίες που παρέχουμε συγκαταλέγονται και οι πιστοποιημένες και επίσημες μεταφράσεις.

Νομικές μεταφράσεις άριστης ποιότητας

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε μεταφράσεις νομικών εγγράφων κάθε είδους. Ο συνδυασμός έμπειρων και καταρτισμένων μεταφραστών και υπευθύνων διαχείρισης έργων που θέτει στη διάθεσή σας η Paspartu την καθιστά ιδανική να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο περίπλοκες και εξειδικευμένες νομικές μεταφραστικές ανάγκες σας. Η Paspartu εκπονεί μεταφράσεις που αφορούν (ενδεικτικά) τα εξής θέματα:

 • Αγωγές σχετικά με παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
 • Αγωγές που αφορούν τραπεζικά ιδρύματα
 • Εμπορικές διαφορές
 • Περίπλοκες διαφορές
 • Οικοδομικοί κανονισμοί
 • Συλλογικές αγωγές καταναλωτών
 • Αγωγές μεταξύ εταιρειών
 • Περιβαλλοντικό δίκαιο
 • Έλεγχοι των εξαγωγών
 • Διαφορές στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Διεθνής διαιτησία
 • Αγωγές στον τομέα του διεθνούς εμπορίου
 • Εργατική νομοθεσία
 • Βιολογικές επιστήμες
 • Ναυτικό δίκαιο
 • Ιατρική αμέλεια
 • Σωματική βλάβη
 • Κρατικές συμβάσεις

Συνολική ποιότητα των παραδοθέντων νομικών εγγράφων

Ελέγχουμε σχολαστικά τη συνολική ποιότητα των μεταφρασμένων εγγράφων που παραδίδουμε, καθώς η υποστήριξη των πελατών μας συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να επιφέρετε μικρής έκτασης αλλαγές στα έγγραφά σας, τις αναλαμβάνουμε δωρεάν.

Διαπιστευμένοι νομικοί μεταφραστές

Η Paspartu είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το αναγνωρισμένου κύρους πρότυπο ISO 9001:2008, καθώς επίσης και το DIN EN 15038. Συνεπώς, οι πελάτες μας μπορούν να αισθάνονται σίγουροι για την άριστη ποιότητα και τη συνέπεια των νομικών μεταφράσεών μας.

Ζητήματα σχετικά με τις νομικές μεταφράσεις

Κατά τη μετάφραση νομικών εγγράφων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής ζητήματα:

 • Τομέας δικαίου: Ο καλός νομικός μεταφραστής γνωρίζει ότι ακόμα και εντός του νομικού τομέα υπάρχουν απόλυτα διακριτοί τομείς δικαίου που απαιτούν συγκεκριμένες μεταφραστικές τεχνικές. Για παράδειγμα, μια σύμβαση δεν μοιάζει καθόλου με μια διαθήκη.

 • Νομικές έννοιες: Ο καλός νομικός μεταφραστής θα πρέπει να διερευνά και να εξακριβώνει το περιεχόμενο των νομικών εννοιών που περιέχονται στο πρωτότυπο πριν από τη μετάφραση, διότι ενδέχεται να μην υπάρχει καν αντίστοιχη έννοια στη γλώσσα-στόχο ή το νομικό σύστημα στο οποίο απευθύνεται το προϊόν της μετάφρασης.

 • Νομικό σύστημα της εκάστοτε χώρας: Ο καλός νομικός μεταφραστής γνωρίζει ότι οι νομικές μεταφράσεις απαιτούν συχνά τη χρήση ορολογίας που αφορά διαφορετικά νομικά συστήματα. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι σε κάθε χώρα χρησιμοποιείται διαφορετική νομική ορολογία (ανάλογα με το ισχύον σύστημα κανόνων δικαίου), η οποία συχνά διαφέρει κατά πολύ από την αντίστοιχη ορολογία μιας άλλης χώρας όπου ομιλείται η ίδια γλώσσα.

 • Νόμιμη χρήση: Ο καλός νομικός μεταφραστής κατανοεί τη σκοπούμενη χρήση της μετάφρασης, η οποία επηρεάζει την προσέγγισή του όσο και το ίδιο το κείμενο. Η ορολογία, η φρασεολογία, η σύνταξη, το επίπεδο ύφους και πολλές άλλες παράμετροι εξαρτώνται από τη σκοπούμενη χρήση της μετάφρασης (π.χ. προορίζεται μόνο για ενημέρωση, δεσμευτικές διατάξεις συμβάσεων ή πρόκειται να υποβληθεί στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο;).

Υπηρεσίες πιστοποιημένων νομικών μεταφράσεων

Η πιστοποίηση των μεταφράσεων λαμβάνει όλη της τη σημασία στον νομικό τομέα. Κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό σύστημα και συνήθως ένα έγγραφο θεωρείται αποδεκτό μόνο εφόσον διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση.Πέρα από τη διεκπεραίωση πιστοποιημένων μεταφράσεων των νομικών εγγράφων σας, εξασφαλίζουμε, εφόσον χρειάζεται, και ένορκη βεβαίωση του μεταφραστή, ο οποίος πιστοποιεί ότι παρέχει το νόμιμο ισοδύναμο του πρωτοτύπου στη γλώσσα-στόχο.

Επίσημες μεταφράσεις

Η Paspartu παρέχει επίσημες μεταφράσεις στις κυριότερες γλώσσες. Οι επίσημες ή επικυρωμένες μεταφράσεις αποτελούν πιστή απόδοση του πρωτοτύπου και γίνονται αποδεκτές μόνο εάν φέρουν την υπογραφή του μεταφραστή που πιστοποιεί την εγκυρότητα του εγγράφου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα δικαστήρια και τις αρχές. Η εταιρεία μας διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση επίσημων μεταφράσεων άριστης ποιότητας για πελάτες σε όλον τον κόσμο.Οι μεταφράσεις μας γίνονται δεκτές από δικαστήρια, το Υπουργείο Εσωτερικών και πολλούς άλλους κρατικούς φορείς.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – Πνευματική ιδιοκτησία

Στις μεταφράσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αι πνευματικής ιδιοκτησίας δίνουμε μεγάλο βάρος στην ακρίβεια, καθώς επίσης και την απαιτούμενη γνώση του αντικειμένου. Τα τελευταία 8 χρόνια αποκτήσαμε εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται:

 • νομικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

 • τμήματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μεγάλων εταιρειών

 • Φορείς έρευνας και ανάπτυξης και πανεπιστήμια

 • ιδιώτες επενδυτές

Ομάδες μετάφρασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: Η ομάδα μας περιλαμβάνει επαγγελματίες μεταφραστές, φυσικούς ομιλητές των γλωσσών εργασίας και εξειδικευμένους στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Απευθυνόμαστε μόνο σε επαγγελματίες ειδικούς στο αντικείμενο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (λογισμικό, ιατρικός τομέας, μηχανολογία, φαρμακολογία, κ.λπ.) για την εκπόνηση των μεταφράσεων και σε επιμελητές που είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες μεταφραστές στη μητρική τους γλώσσα για την διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος της μετάφρασης.Η μεθοδολογία μας σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές ικανότητας της ομάδας μας εξασφαλίζει:

 • τη συνέπεια στη χρήση της ειδικής ορολογίας

 • την τήρηση των μορφολογικών απαιτήσεων

 • την τήρηση των τυπογραφικών κανόνων

 • την ακρίβεια της μετάφρασης

Τεχνολογία για τη γλωσσική επεξεργασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: Μπορούμε να διαχειριστούμε και να επεξεργαστούμε έγγραφα οποιασδήποτε μορφής: ηλεκτρονικά μορφοποιήσιμα αρχεία, ψηφιοποιημένα PDF ή έγγραφα σε έντυπη μορφή. Η τεχνολογική υποδομή μας εξασφαλίζει την άμεση δυνατότητα επεξεργασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας με λογισμικό μεταφραστικών μνημών. Δημιουργούμε λοιπόν βάσεις δεδομένων που περιέχουν όλες τις μεταφράσεις που έχουμε πραγματοποιήσει για ένα συγκεκριμένο πελάτη και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να του προσφέρουμε μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ σχετικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και οι υπηρεσίες μας καθίστανται ταχύτερες και πιο αποδοτικές ως προς το κόστος.

Πιστοποιημένες Μεταφράσεις

Η μεταφραστική εταιρεία Paspartu είναι πιστοποιημένη βάσει ISO και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση πιστοποιημένων μεταφράσεων νομικών και επίσημων εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν σε δικαστήρια ή σε κάποια ρυθμιστική αρχή. Οι πιστοποιημένες μεταφράσεις μας γίνονται δεκτές από κρατικούς φορείς σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMA, EFSA) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επικύρωση μεταφράσεων από συμβολαιογράφο

Η εταιρεία μας απασχολεί εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό που έχει και την ιδιότητα του συμβολαιογράφου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να σας παρέχουμε επικυρωμένες μεταφράσεις.